Algemene verhuur voorwaarden
PARTY VERHUUR V.O.F
Tenten & materialen
 
1. Reservatie 
De reservatie is pas definitief en geldig als deze via onze website besteld is.
 

2. Waarborg en annulering.                                                                                                                                                       

Meer dan 3 maand voordien - EUR 0,00 Waarborg: 25% van de huurkost, Zal terugbetaald worden ten laatste 30 dagen na uw evenement. Mogelijke tekorten of breuken door de huurder worden door Partyverhuur medegedeeld via mail. De meldingsperiode kan tot 30 dagen na uw evenement. Zonder tegenbericht binnen de 10 dagen zullen deze gefactureerd worden of van uw waarborg worden gehouden. Annulering binnen de 7 dagen voor effectieve verhuur zal leiden tot inhouding van het voorschot. Indien annulering op de effectieve verhuurdatum zal 100% van de huurprijs van toepassing zijn.Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Partyverhuur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Partyverhuur niet in staat is haar verplichtingen na te komen.TAFELOVERTREK DIENT VLEKKENLOOS EN GEWASSEN TERUG AFGELEVERD TE WORDEN AAN PARTY VERHUUR Nat tafellinnen droogt u eerst vooraleer u het teruggeeft. Beschadigd linnen wordt aangerekend. Gelieve geen kaarsen op uw stretchhoes te plaatsen : kaarsvet brengt onherstelbare schade toe. Rokers wees voorzichtig! Deze hoes vertoont vlug brandgaatjes.  Beschadigde hoezen worden aangerekend. !!!!!!!!! indien niet zal er een bedrag van 5.00 € stuk schoonmaak kosten aangerekend worden indien de vlekken niet meer te verwijderen zijn zal het volledig aangerekend worden. Breuk en schade Het kan altijd voorkomen dat er tijdens u feest een glas, bord of een deel van het bestek kwijt raakt of zelfs kapot gaat. Nadat wij alle spullen bij u hebben opgehaald of u deze heeft terug gebracht zullen wij alles controleren en natellen. Mocht er inderdaad iets niet zijn teruggekomen of kapot zijn teruggekomen dan nemen wij direct contact met u op. De ontbrekende goederen zullen in rekening gebracht worden op de eindfactuur.


3. Betaling

De betaling van de gehuurde tent(en) gebeurt contant voor de opbouw van de tent. OF Op voorhand per overschrijving. 
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Voorschot dient betaald te worden uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van orderbevestiging en/of factuur. Facturen zijn contant betaalbaar bij afhaling of via bankoverschrijving. Contante betaling geeft geen recht op bijkomende korting.Levering: via overschrijving op rekeningnummer  BE57068908173035 of cash op moment van levering. Afhaling: via overschrijving op rekeningnummer BE57068908173035 of cash op moment van afhaling. Van de betalingsvoorwaarden kan enkel worden afgeweken mits voorafgaandelijke en aantoonbare toestemming van de verkoper. In geval van niet tijdige betaling is Partyverhuur bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichtingen volledig zijn nagekomen. Laattijdige betaling heeft tot gevolg dat, zonder vereiste van voorafgaande aanmaning, een nalatigheidintrest verschuldigd is aan Partyverhuur gelijk aan 10 % per jaar, alsook een forfaitair schadebeding gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag. Indien Partyverhuur bedragen verschuldigd is aan de klant die consument is, ingevolge een wanprestatie van Partyverhuur volgend uit de tussen Partyverhuur en de klant gesloten overeenkomst, is deze gerechtigd op dezelfde vergoedingen, welke vergoeding opeisbaar wordt 30 dagen nadat Partyverhuur hiertoe in gebreke werd gesteld en voor zover de voornoemde door Partyverhuur verschuldigde bedragen opeisbaar en liquide zijn.


4. Levering en plaatsing
Er dient steeds iemand aanwezig te zijn om ons te kunnen tonen waar we de tent moeten plaatsen en om eventueel te assisteren bij plaatsing en afbraak.
De levering is gratis voor steden en dorpen binnen de 40km (gps à korstte route).
Levering is vanaf 17u00 a 18u00
Ophalling is ten laatste tussen 12u00 en 22u00 niet op zaterdag of zondag of in overleg met de klant
Voor de plaatsing hebben wij een vrije doorgang nodig van 1-2 meter. Wij leveren ook niet door het huis tenzij je ook daar voldoende plaats hebt om tot in de tuin te geraken. Afhalen is enkel mogelijk op afspraak De koper is steeds verplicht om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de leveringsbon te aanvaarden. Na aanvaarding is geen discussie meer mogelijk over geleverde aantallen of schade. Goederen mogen door de klant zelf afgehaald en teruggebracht worden met een aanhangwagen indien deze de mogelijkheid heeft om de goederen vast te binden, bescherming biedt tegen regen en andere weersinvloeden en zich in degelijke/propere staat bevindt. Indien niet aan deze vereisten wordt voldaan kunnen wij u bestelling alsnog weigeren en uw voorschot inhouden. Transportkosten zullen afzonderlijk vermeld worden op bestelbon en factuur Partyverhuur is niet verantwoordelijk als de gehuurde goederen niet op de gewenste locatie kunnen geplaatst worden door onvoorziene omstandigheden: Doorgang geblokkeerd, afmetingen doorgang te klein en dergelijke.


5. In ontvangstname
Bij in ontvangstname zal de huurder een leverrngsbon tekenen. Hiermee verklaart de huurder alle huurvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan. Ook bevestigt hij op hoogte te zijn van de werking van het gehuurde goed en heeft hij notie genomen van de goede staat. Indien de huurder bij levering of onmiddellijk nadien schade vaststeld dient hij de huurder te verwittigen. Indien de verhuurder niet op de hoogte gebracht wordt zal deze niet weten of de schade al aanwezig was al dan niet waardoor de schade op de huurder verhaalt zal worden.
Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om de materialen in ontvangst te nemen zal het toch aangerekend worden.
In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
 

6. Aansprakelijkheid 
De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door en aan het gehuurde voorwerp tijdens de  gehele huurperiode.
Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder. De huurder blijft verantwoordelijk voor de bestelde huurperiode. 
Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kwetsuren of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de ontleende materialen.
Indien herstelling of reiniging niet meer mogelijk zijn wordt de werkelijke waarde op het ogenblik van de ontlening van de huurder teruggevorderd.
 

7. Gebruik
Geen afgevende materialen of plakmateriaal op het tentzeil bevestigen. Anders zijn wij genoodzaakt schoonmaakkosten in rekening te brengen.
Het is ten strengste verboden te bakken, braden of te frituren in de tenten. Dit is nefast voor de kwaliteit ervan.
Bij windvlagen (meer dan 3 à 4 Beaufort) moet de tent winddicht afgesloten worden.
Bij storm of rukwinden van 70 km/u dient de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen. U brengt ons dan onmiddellijk telefonisch op de hoogte.
Het is de huurder niet toegestaan om aan het frame van de tent lasten of andere zaken te bevestigen zonder de toestemming van de verhuurder.
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden onder te verhuren of in bruikleen af te staan.
De huurder dient er voor te zorgen dat al de gehuurde tenten leeggemaakt en goed bereikbaar zijn voor onze diensten tegen het afgesproken uur van afhaling. Richtlijnen bij huur van catering materiaal
 - Al ons materiaal wordt proper geleverd en moet proper terug gebracht worden
- Schade aan het gehuurd materiaal zal worden aangerekend aan de huurder
- De prijzen vermeld op de website zijn per weekend